University of Zululand Institutional Repository

Browsing African Languages by Title

UZSpace/Manakin Repository

Browsing African Languages by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lubisi, Petros Mafika (2002)
  Lomsebenti ucubungula ligalelo lemasiko nenkholo yebantfu ekutalweni kabusha kwe-Afrika kubukwe kakhulu sive semaSwati. lolucwaningo lubuka kutsi emasiko abaluleke ngani futsi yini lengentiwa kubuyisela sitfunti semuntfu ...
 • Thwala, David Pholile (2006)
  Lomsebenti ubuka kubaluleka, indzabuko nekusetjentiswa kwetaga tesiSwati. Kubukwa kunotsa kwelulwimi lokweyamele etageni njengemicambo yesive. Lulwimi IwesiSwati kuba lulwimi sibili ngetaga ngobe tingumgogodla walo. Sehluko ...
 • Mahlalela, Thembisile Regina (University of Zululand, 2010)
  Lolu lucwaningo loluphatselene nekuvetwa kwesibekandzaba etindzabeni Ta - J.J Ncongwane. Luhleleke ngetehluko letisihlanu Sehluko sekucala: Setfulo selucwaningo Lesehluko siphatselene netinhloso nemkhawulo welucwaningo, ...
 • Mandlazi, Sipho Piet (2003)
  The life and work of Doctor Sibiya, Peter Qwabe and Isaac Tlou deals with their life stories and four compositions of each. The three human subjects are used in a symbolic form to depict the struggle of people from ...
 • Msibi, Sibongile Constance. (2003)
  Nowadays marriage, especially the European civil marriage is considered as holiest-of holiest, as looked against the customary or traditional marriage. It is thus why Umtsimba-the traditional bridal party-is looked down ...
 • Fakude, Nonkululeko Beauty (2006)
  Lolu lucwaningo lolumayelana nekulahleka kwemasiko nemihambo yemaSwati. Luhleleke ngetehluko. Lolucwaningo lugcile kakhulu emaSwatini aseNingizimu Afrika luye luyewuphelela kaNgwane eSwatini. Sehluko I, sichaza lucwaningo ...
 • Ngomane, Mandlenkosi Cliford (2005)
  SEHLUKO SEKUCALA Sehluko lesetfula lucwaningo ngekutsi sivete singeniso, inhloso yelucwaningo yekugcamisa imvelaphi, lusendvo nekubaluleka kwesive sakaNgomane. Kuvetwe tindlela telucwaningo, kubaluleka kwalo lucwaningo, ...
 • Thwala, Jozi Joseph (2002)
  Lucwaningo loluhlelwe ngetehluko letisitfupha, ngetibongo temaKhosi eluhlanga lasitfupha lalandzelako: Sobhuza I (1815 - 1836), Mswati Il (1840 - 1868), Ludvonga Il, Mbandzeni (1875 - 1889), Mahlokohla (1890 - 1899) ...
 • Malangwane, Bukiwe Bella. (2004)
  lolu lucwaningo loluphatselene nenhlonipho nemitselel,a yayo esiveni semaSwati. luhleleke ngetehluko letisihlanu kantsi lugcile kakhulu kumaSwati latfolakala ngekhatsi eveni lase5watini. 5ehluko 1. Sendlalela lucwaningo ...
 • Mlondo, Anthony (1994)
  This study has been made possible by our desire to analyse critically p.B.Z.Ntuli's poetic contributions. An examination of the various themes covered by Ntuli in his poetry received our particular attention and scrutiny. ...
 • Ntaka, Mfundo Goodwill (2007)
  Music plays a vital role in African cultures and permeates all the spheres of life. Music is part and parcel of culture in African societies. Music informs culture, and culture also informs music. The study of African music ...
 • Mdletshe, Nonhlanhla Diligence (University of Zululand, 1988)
  Naming among Black people results from specific events that have taken place prior or after a certain occurence, for instance, some places and personal names, are named after some historical events and family matters ...
 • Xala, Zweli Effort (1996)
  In this work an attempt is made to discuss a noun prefix in general. Particular attention is given to moving away from the thought that the noun prefix is only the part of the noun that is agreement giving. It also ...
 • Khumalo, Zamokwakhe Lincoln Mthokozisi (1995)
  Blose, in the drama Uqomisa Mina Nje Uqomisa IIiba, seems to portray many things, especially love at various levels among people. The idea of love appears to be the central theme of the drama whereby the dramatist shows ...
 • Nkuna, Khulisile Judith (2001)
  This study looks at the portrayal of women in siSwati drama. The main aim is to reveal how women are portrayed in siSwati drama. In real life women are usually portrayed negatively. This is due to cultural directives that ...
 • Sabelo, Nonhlanhla Omic (1990)
  This study is a review of the Possessive in Zulu. Many grammarians that have dealt with the possessive in Zulu over—emphasised the structure of the possessive thus very often neglecting the meaning of the possessive ...
 • Mahlasela, Esau Mohlophehi Rramatsa (2002)
  Chapter one outlines the aim of the study, research design and the statement of problem It further explains the methods of research that will be used. A theoretical background is discussed to clarify the research ...
 • Cele, Phillip Magaye (2010)
  Lolu cwaningo luyimizamo nemvuselelo yamasiko aphathelene nokugana, ukuganwa nokuganiswa. Kubhekisiswa amasiko agcinwayo kule micimbi ukuze kungaveli izinkinga ezinye zazo ezingaba ukungatholi abantwana. Umcwaningi ...
 • Mahlasela, Esau Mohlophehi Rramatsa. (1988)
  This dissertation treats Vowel Raising as a part of Assimilation in Southern Sotho. Assimilation as a concept in any language is a broad concept that includes consonantal and vowel- influences that have been juxtaposed. ...
 • Madondo, Louis Musawenkosi Muziwenhlanhla S'Nothi (2000)
  Topics falling under evaluative morphology have been wrongly placed in most grammar books dealing with African languages. cf. Doke (1956), Ziervogel and Mabuza (1996) and Nyembezi (1965) have placed diminutives ...

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account